ADR – ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Курсове за водачи за превоз на опасни товари по шосе

Обучението е изцяло теоретично и се извършва по единна програма, съгласно Наредба № 40 от 14 януари 2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, издадена от Министерство на транспорта..

  • Основен курс.
  • Превоз на опасни товари в цистерни.
  • Превоз на взривни вещества и изделия.
  • Превоз на радиоактивни материали.

ЗА ПЪРВОНАЧАЛНО ПРИДОБИВАНЕ НА ДОКУМЕНТ

Основен курс.
Задължителен. Продължителност – 18 учебни часа (2.5 дни)
цел и приложение на ADR и нашето законодателство; задължения, отговорности, санкции;
опасни свойства на вещества, класове и знаци за опасност;
опаковки: изисквания, съвместен превоз на различни опасни товари;
превозни средства: изисквания, оборудване и сигнализация;
документация при превозите;
правила при товарене, разтоварване и превоз;
действия при аварийни случаи и оказване на първа помощ;

Превоз на опасни товари в цистерни.
Специализиран курс. Продължителност – 12 учебни часа (1.5 дни)
типове цистерни и МПС: изисквания към тях, одобряване, сигнализация;
специфика на различните вещества и допустимост за превоз в цистерни;
правила при пълнене, разтоварване и движение по маршрута;
документация при превоза действия при аварийни ситуации;

Превоз на взривни вещества и изделия.
Специализиран курс. Продължителност – 8 учебни часа (1 ден):
структура и обхват на клас 1, класификационни кодове и групи на съвместимост;
изисквания за опаковките и знаците за опасност;
специфични разпоредби и забрани при превоз на взривни вещества и изделия;
превозни средства: изисквания, оборудване, сигнализация;
документация;
действия при аварийни случаи;

Превоз на радиоактивни материали.
Специализиран курс. Продължителност – 8 учебни часа (1 ден);
естество на радиацията и последствията от нея; радиологични единици;
безопасност, защита и контрол при работа; радиационни дози;
опаковки: видове, изисквания, маркировка, транспортни категории на товарите;
изисквания към МПС, оборудване, сигнализация;
правила и забрани при товарене и подреждане на товара;
правила и ограничения за превоз; транспортен индекс;
документация;
задължения и отговорности на водача и действия при аварии;

ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ

Основен курс
Задължителен. Продължителност – 4 учебни часа.

Превоз на опасни товари в цистерни.
Специализиран курс. Продължителност – 2 учебни часа

Превоз на взривни вещества и изделия.
Специализиран курс. Продължителност – 2 учебни часа

Превоз на радиоактивни материали.
Специализиран курс. Продължителност – 2 учебни часа

(Лекциите в опреснителните курсове са по същият тематичен материал, но с по-малък брой часове. Обучението се провежда заедно с основната група)

КУРС ЗА КОНСУЛТАНТИ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗА НА ОПАСНИ ТОВАРИ


ИМАТЕ ВЪПРОСИ? ОБАДЕТЕ СЕ 0894 777 880

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? ОБАДЕТЕ СЕ
0894 777 880

Запиши се онлайн