КАРТА НА ВОДАЧА – КУРС ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

КУРС ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – КАРТА НА ВОДАЧА ПО НАРЕДБА 41

Карта за квалификация на водача трябва да притежават всички водачи на МПС, за чието управление се изисква свидетелство от категория С, С+Е, Д и Д+Е за извършване на обществени превози или превози за собствена сметка. За целта те преминават през курс за обучение, както следва:


Курс за периодично обучение – карта на водача:


За водачи, които са придобили правоспособност за управление на МПС:
  • преди 10.09.2008г. за категория D или D+E);
  • преди 10.09.2009 г. за категория C или C+E;

КУРС ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – КАРТА НА ВОДАЧА ПО НАРЕДБА 41

Карта за квалификация на водача трябва да притежават всички водачи на МПС, за чието управление се изисква свидетелство от категория С, С+Е, Д и Д+Е за извършване на обществени превози или превози за собствена сметка. За целта те преминават през курс за обучение, както следва:


Курс за периодично обучение – карта на водача:


За водачи, които са придобили правоспособност за управление на МПС:
  • преди 10.09.2008г. за категория D или D+E);
  • преди 10.09.2009 г. за категория C или C+E;
Продължителността на курса е 47 учебни часа.

Курс за начална квалификация – карта на водача по наредба 41


За водачи, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство:
  • след 10.09.2008 г. за категории D или D+E;
  • след 10.09.2009 г. за категории C или C+E;

Пълен курс на обучение


Изисквания към водачите:
  • за категория С и С+Е – навършени 18 години;
  • за категории Д и Д+Е – навършени 21 години.
Пълния курс е с продължителност минимум 400 учебни часа.

Ускорен курс на обучение


Изисквания към водачите:
  • за категории С и С+Е – навършени 21 години;
  • за категории Д и Д+Е – навършени 23 години;
Продължителността на ускорения курс е минимум 200 учебни часа

Изпити


Изпитът е теоретичен и се състои от две части:

Първа част:
Индивидуален тест от 60 въпроса с избор на верен отговор от няколко възможни. Времето за решаване е 60 минути. За успешно издържали се смятат тези, които са отговорили правилно на повече от 50 въпроса.

Втора част :
Явяват се само издържалите Първа част. Индивидуален тест с 20 отворени въпроса с посочване на отговор и допълнително решаване на два казуса, които са общи за цялата група. За успешно издържали се считат тези, които са отговорили правилно на минимум 15 въпроса и са получили не по- малко от 60% от точките, предвидени за правилен отговор на казусите.

Всеки кандидат, успешно положил изпита, получава Свидетелство за професионална компетентност. След това кандидата подава заявление по образец до Министъра на транспорта за издаване на Карта за квалификация на водача на МПС.

Картата за квалификация на водача е с валидност 5 години.

Изискванията на Директива 2003/59 на ЕС, касаещи квалификацията на професионалните водачи на МПС са регламентирани в наредба 41/04.08.2008г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация.

Наредба 41/04.08.2008г. е обнародвана в “Държавен вестник” на 19 август 2008г. (бр.73), и е в сила от 10.07.2008г.

НАРЕДБА 41

Наредба № 41 от 4 август т.г. въвежда специално обучение на водачите, които возят пътници и товари. Лицата, които искат да работят като водачи на автомобили, превозващи пътници и товари, трябва да са придобили начална квалификация, която се удостоверява с „Карта за квалификация на водач на МПС“. А водачите, придобили съответната начална квалификация, на всеки 5 години подлежат на периодично обучение за усъвършенстване на познанията си. Наредбата, обнародвана в „Държавен вестник“ на 19 август (бр. 73), влиза в сила със задна дата, от 10.07.2008 г. Водачите на МПС от категории С, С+Е, D или D+E, които извършват обществени превози или превози за собствена сметка (на хора и товари), трябва да имат карта за квалификация. В наредбата се предвижда и ускорено обучение на водачите за начална квалификация, без да се променя съдържанието и обемът на информацията. Ако водачът има свидетелство за професионална компетентност за превоз само на товари или само на пътници, той се обучава само по теми, които са специфични за новата квалификация.


ИМАТЕ ВЪПРОСИ? ОБАДЕТЕ СЕ 0894 777 880

ИМАТЕ ВЪПРОСИ? ОБАДЕТЕ СЕ
0894 777 880

Запиши се онлайн